Bestyrelsen indkalder hermed til BK Vestias ordinære generalforsamling for 2023 tirsdag den 21. marts kl. 18:00 i Mødesalen hos Vesterbros KFUM og KFUK, Valdemarsgade 15, 1665 København V.

Jf. BK Vestias vedtægter §7, stk. 2, skal der holdes generalforsamling inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Oplæg: BK Vestias sportslige strategi, v. bestyrelsen
 4. Oplæg: Jernbanebyen og BK Vestia, v. Jørgen Sprogøe Petersen.
 5. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.
 6. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelsen:
  • Valg af formand – Bo Kousgaard er ikke på valg i 2023.
  • Valg af kasserer – Desirée Hansen er på valg i 2023. Hun genopstiller.
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Klaus Munk Ulrich og Jesper Harreby Thomsen er på valg i 2023. Klaus genopstiller, mens Jesper ikke genopstiller. Lars Christian Berg og Jesper Bloksgaard er ikke på valg i 2023.
 9. Valg af en revisor og revisorsuppleant.
  1. Bestyrelsen indstiller, at Revision & Rådgivningsgruppen genvælges som revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag til vedtagelse fra medlemmer skal mailes til info@vestia.dk senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 7. marts 2023. Endelig dagsorden og tilhørende materiale udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. den 13. marts 2023.

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, og det er muligt at møde op uden forhåndstilmelding. Bestyrelsen vil dog gerne opfordre til, at deltagere tilmelder sig, så vi har en fornemmelse af deltagerantallet og kan indkøbe et passende antal forfriskninger. aktivitetslink

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen