Generalforsamling 2024

Generalforsamling i BK Vestia 2024

Bestyrelsen indkalder hermed til BK Vestias ordinære generalforsamling for 2024 tirsdag den 19. marts 2024 kl. 18:00 i AB Skydebanens beboerlokale Istedgade 55, 1650 København V. Der er indgang til lokalerne fra hjørnet af Istedgade og Skydebanegade.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens budget 2024, herunder forslag til kontingent for 2024

1. Behandling af forslag 1: Nedsættelse af kontingent (vedlagt indkaldelsen).

5. Behandling af indkomne forslag.

1. Behandling af forslag 2: Ændring af vedtægterne (vedlagt indkaldelsen).

6. Valg til bestyrelsen:

1. Valg af formand: Bestyrelsen indstiller Julie Herdal som formand.

2. Valg af kasserer: Desirée Hansen er ikke på valg i 2024.

3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lars Christian Berg, Jesper Bloksgaard og Morten Olsen er på valg.

7. Valg af en revisor og revisorsuppleant.

1. Bestyrelsen indstiller, at Revision & Rådgivningsgruppen genvælges som revisor.

8. Eventuelt.

9. Oplæg om Brobold ved ph.d. Aske Tybirk Kvist tilknyttet Nørrebro United

Forslag til vedtagelse fra medlemmer skal mailes til info@vestia.dk og bestyrelsen@vestia.dk senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 5. marts 2024. Endelig dagsorden og tilhørende materiale udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. den 11. marts 2024.

Ifølge vedtægterne for BK Vestia §7, stk. 2 skal generalforsamlingen indkaldes med senest 4 ugers varsel.

Tilmelding
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, og det er muligt at møde op uden forhåndstilmelding. Bestyrelsen vil dog gerne opfordre til, at deltagere tilmelder sig, så vi har en fornemmelse af deltagerantallet og kan indkøbe et passende antal forfriskninger. Tilmelding kan ske på følgende link.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen